سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در جغرافیا و گردشگری

انجمن سامانه های اطلاعات مکانی و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در جغرافیا و گردشگری

انجمن سامانه های اطلاعات مکانی و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

توضیح تصویر
سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در جغرافیا و گردشگری
نمایه مقالات پذیرش شده در کنفرانس
توضیح تصویر
اعضاء هیات علمی و حامیان دانشگاهی
اعضاء هیات علمی و حامیان سازمانی
توضیح تصویر
اهدا تندیس به مقالات برتر کنفرانس
توضیح تصویر
مجلات معتبر پشتیبان کنفرانس
توضیح تصویر

 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

   تحولات جغرافیایی جمعیت ایران

   تاثیر توسعه گردشگری در تولید صلح، امنیت، تفاهم و درآمد

   چالش های زیست محیطی اماکن گردشگری

   زیرساخت های الکترونیکی گردشگری و گردشگری مجازی

  جغرافیا و برنامه ریزی شهری

   مطالعات آینده پژوهی در حوزه های شهری

   توسعه پایدار شهری و چشم انداز آینده

   شهرسازی نوین و توسعه پایدار

   عوامل طبیعی و انسانی موثر بر ناپایداری شهرها

   شهر هوشمند و کاربرد فن‌آوری‌های نوین در ساخت و توسعه شهری

   جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار

   کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی و مدیریت شهری

   بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)

   جغرافیا، امنیت شهری و توسعه پایدار

   کاربرد فن‌آوری‌های نوین در تحلیل فضایی جرائم اجتماعی

   شهروند، فرهنگ شهرنشینی و حقوق شهروندی

   گردشگری شهری و اقتصاد پایدار

   مدیریت و برنامه ریزی شهری مبتنی بر فن آوری های نوین

   کاربرد فن آوری های نوین در مدیریت بحران شهری

   کاربرد فناوری های نوین در پایش مخاطرات شهری

   شهر خلاق و توسعه گردشگری شهری

   بازآفرینی شهری

  جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)

   کاربرد فن آوری های نوین در مطالعات ژئومورفولوژی

   کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

   کاربرد فن آوری های نوین در پایش مخاطرات با منشا زمین ساختی (زلزله، رانش زمین، فرونشست)

  ژئومورفولوژی و گردشگری (ژئوتوریسم، اکوتوریسم، ژئوپارک و...)

   کاربرد فناوری های نوین در پایش چشم اندازهای ژئومورفولوژیکی

   ژئوسایت، ژئوپارک و ژئودایورسیتی

  جغرافیایی طبیعی (اقلیم شناسی)